Home   FAQ   Contact   Info / News
Shoot2live.com

Current Results
IDPA-Style Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

 
April 11, 2009
Div Class First Last Match Total
Stage Stage Stage Stage Stage Stage
1 2 3 4 5 6
           
CDP M David  Bramble 64.80 11.88 12.49 16.44 13.89 6.35 3.75
                     
CDP EX Alan Clark 85.42 13.47 17.47 18.38 20.03 10.34 5.73
                     
CDP SS Frank  Glover 82.29 14.40 15.24 18.70 19.87 8.21 5.87
CDP SS Rebecca  Bramble 82.74 13.48 15.54 20.95 20.82 6.75 5.20
CDP SS Mark  Shilling 121.84 25.66 20.07 31.33 25.78 12.21 6.79
                     
CDP NOV Drew  Shultz 153.23 22.04 24.78 42.55 43.41 12.38 8.07
                     
CDP UN Brian  Buczkowski 175.85 18.71 19.76 23.47 98.69 8.76 6.46
CDP UN Ben  Berry 313.16 50.19 43.02 113.70 76.36 14.00 15.89
CDP UN Bennett  Manning 316.88 23.65 25.34 33.96 35.93 99.00 99.00
                     
ESP SS Albert  Hopping 79.33 13.30 17.34 21.87 15.15 6.50 5.17
                     
ESP EX David  Morse 83.51 13.26 14.52 15.15 14.84 6.64 19.10
ESP EX Rob Tirpak 88.39 11.26 18.75 20.27 25.48 7.52 5.11
                     
ESP SS Harry  Meyer 91.09 11.43 23.30 26.45 19.16 6.41 4.34
                     
ESP MM Dan Hopping 105.03 20.28 18.07 32.68 22.36 5.91 5.73
ESP MM Agatha Shilling 193.22 25.28 33.28 86.94 28.44 10.49 8.79
                     
ESP NOV Christie Shilling 208.21 35.92 42.43 41.82 52.55 18.66 16.83
                     
ESP UN Caroline  Seabrook 259.15 34.57 48.75 105.79 44.14 13.43 12.47
                     
ESR SS Teddy  Crider 102.14 17.22 23.47 25.44 21.51 7.41 7.09
ESR SS John  Zaczek 106.53 16.81 30.30 22.07 24.38 7.86 5.11
                     
SSP EX Jared Schaffer 73.42 12.57 12.98 16.85 18.00 7.44 5.58
SSP EX Scott  Will 79.43 15.82 13.47 18.05 18.32 9.12 4.65
                     
SSP SS Scott  Ruby 89.12 13.50 15.43 21.08 25.50 7.96 5.65
SSP SS Chris Alexander 96.73 16.00 19.35 20.39 24.55 9.41 7.03
SSP SS Fred Pickett 97.16 17.77 19.90 21.56 24.02 7.52 6.39
SSP SS Joe Hester 114.01 15.55 24.10 23.16 35.84 9.06 6.30
SSP SS Johanna  Will 119.81 16.46 26.52 25.13 25.44 18.67 7.59
                     
SSP MM Nathan Wilder 119.18 19.39 17.21 29.60 35.20 10.25 7.53
SSP MM Chris Smashe 145.37 20.55 25.39 36.65 36.23 17.09 9.46
                     
SSP NOV Mike Cassert 110.56 15.78 17.59 32.54 22.33 15.23 7.09
SSP NOV Kevin Hall 121.73 18.84 33.85 24.06 32.16 6.66 6.16
                     
SSP UN Will Abernathy 119.66 21.20 21.11 31.79 24.34 15.06 6.16
SSP UN Gary  Franks 122.65 16.67 17.37 36.76 30.02 14.29 7.54
SSP UN Mike Brooks 145.98 23.49 40.48 31.06 35.68 8.41 6.86
SSP UN Jay Swingle 146.23 23.70 36.38 28.55 38.44 10.39 8.77